http://www.mongkonthip.com ศูนย์มงคลทิพย์ ไอทีแสคว หลักสี่ ชั้น 3
โทร 081-7026902 (เจี๊ยบ)
primnityom@hotmail.com
ศูนย์มงคลทิพย์
หน้าแรก รายการสินค้า วิธีการชำระเงิน ติดต่อสอบถาม ข่าวกิจกรรม เว็บบอร์ด
แสดงรายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
หลวงปู่ช้าง กนสาโล(26)
หลวง)ู่หงษ์ พรหมบัญโญ LUANG PU HONG THUNG MON(21)
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน(32)
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy(127)
พระพิฆเณศ รุ่นมหามงคล PHRA PHIKHANES(6)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต ถ้ำมหาโชติ ภูโน กาฬสินธ์(6)
พระอาจารย์น้อย (วิรัตน์) สำนักสงฆ์ศรีสองคร(5)
หลวงปู่น้อย ญานฑีโป วัดป่าดอนประดู่(3)
พระอาจารย์เฉลิม จิตตสวโร(4)
ฤาษีหฤษธ์ ตาทิพย์ LESI.HAREIHAN(5)
พระอาจารย์อุทัย ปสุโต วัดบ้านหล่น(4)
พระอาจารย์มานิต เตชวโร วัดหนองแคน มหาสารคามPAJ.MAN(5)
พระอาจารย์เณร (สุริยา) สำนักปฏิบัติธรรมชัยมงคลประช(6)
หลวงพ่อเทพ อธิปญโญ LPO.TAP(4)
อาจารย์หลง บางใหญ่ AJ.LUNG(8)
หลวงพ่ออิ่ม อภิฉนโท(6)
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ(8)
ล.พ,สำเนา วัดโพสังโฆ สิงห์ยุรี LP.Samnao(9)
พระอาจารย์แคล้ว ขันติโก(4)
อาจารย์สถาพร (อ.อ๊อด)AJ.SATHAPORN(10)
อาจารย์เชษฐ์(7)
หลวงพ่อสำเนา LPO.SAMNAO(0)
หลวงพ่อกลม ชวนปัญโญ LPO.KOM(10)
อาจารย์วรา ปราการ(5)
อ.เหน่ง พรายทอง(0)
หลวงพ่อสมศักดิ์ โกสโล LPO.SOMSAK(7)
ฤาษีอัครเดช AKUARADEACH(6)
พระอาจารย์โชค PAJ.CHOK(0)
หลวงปู่ค้ำจุน เมตตาธรรมLPO.KOM JUME(1)
ฤาษีกุเลน (LESI KULAN)(2)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(0)
ลป.เณรดำ ชินวังโส(0)
พระอาจารย์กอล์ฟ วัดจันทราราม (5)
สายมหาเทพ(10)
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโร(5)
หลวงพ่อสัญญา(4)
หลวงปู่นาค(3)
หลวงพ่อเขิน (ชุดใหม่)(6)
ครูบาศรีวัย โพธิวังโส(2)
หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม(1)
อาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ(7)
พ่อหน่านสลาตั๋น อายุ ๙๑ ปี (0)
ครูบาคำเป็ง(5)
หลวงพ่อเพี้ยน (5)
หลวงปู่อั๊ป-หลวงพ่อแย้ม(5)
พระเก่าเหรียญ-พระผง(3)
พระอาจารย์ตี๋ สุภาจาโร(3)
พ่อน้อยตั๋น (เกจิสายเส่นห์)PHO NOI TAN(5)
ฤาษีเตโช LESI. TASHO(8)
พระอาจารย์คงศักด์(7)
อาจารย์โอ้แห่งสยามยันต์ ACHAN O SIAM YAM(5)
พระอาจารย์ สมชาติ ปริมุตโต(3)
ปู่เสรียง เมืองสุรินทร์ (ชุดใหม่)(3)
หลวงตาเณร (ชุดใหม่)(2)
พ่อใหญ่พร(3)
หลวงพ่อสังข์ทอง(4)
ครูบาเหนือฤทธิ์(4)
ขุนแผนพรายกุมาร โดย 7 เกจิ(4)
ครูบาพร KB,PORN(7)
หลวงพ่อสามชัย (4)
หลวงปู่เกลี้ยง(1)
ล.ป.บุญมี(7)
อ.ซาอึ้ง Achan Sa Ueng(4)
พระอาจารย์เอก ยคุโณ(2)
พระอาจารย์คงฤทธิ์ ปัญญาวชิโร(1)
พระอาจารย์ ศร กมโล(3)
พระอาจารย์อุทัย วรสหโธ(1)
อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์(0)
หลวงตาเล็ก จันทะโชโต(5)
หลวงปู่สิมพะลี LPO.SIMPLEE(8)
อ.อัครเดช(0)
หลวงปู่บุญ พนธมุตโต(0)
อาจารย์หมี เข็มทอง(0)
ฤษีเนื้อนาบุญ....(0)
ท่านจันทร์กูดำเร็จ(0)
หลวงปู่ถ้า อนาลโย (7)
พ่อหนานศิงขร แห่งแดนล้านนา(4)
หลวงพ่อเสงี่ยม อสิญาโณ(0)
อาจารย์เวทย์สุรินทร์(3)
หลวงปู่ครูญาครูน้อย อคคจิตโต(0)
พระอาจารย์อภิญญากร (0)
พระอาจารย์นิคม(3)
หลวงปู่ดื่น วัดบ้านใหม่ศรัทธาธรรม บุรีรัมย์(6)
หลวงปู่บัวพา LPO.BOAPA(15)
หลวงปู่จัน ขันติโก อายุ 83 ปี พระอาจารย์ผู้เฒ่า L(5)
หลวงตาเลี้ยง เขมวีโล(5)
ฤาษีพุทธเวทย์(12)
หลวงพ่อกอย(0)
ฤาษีเพชรมุนีนาคา ฤาษีครูเสน่ห์ LESI PEHT MUNE(15)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(0)
หลวงพ่อสมควร สีลสุทโธ(5)
หลวงปู่โต๊ะ(1)
หลวงปู่ทิม (2)
หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม(1)
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท(26)
หลวงพ่อบุญให้ ปทุโม(4)
หลวงพ่อบัญญา(4)
หลวงพ่อคงเดช เตชวโร(7)
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ(9)
ครูบาวัง ปสาทจิตโต(4)
หลวงปู่หอม(5)
เกจิสายเสน่ห์ ๕ อาจารย์ (2)
ครูบานุ ธรรมฤาษี( พระอาจารย์จตุรงค์ กนตวณโณ(1)
ฤาษีกุสโล(3)
หลวงพ่ออุทัย ปสุโต (0)
หลวงพ่อเคน ดวงแก้วสีวลี(0)
หลวงปู่บุญ (1)
อ.หนึ่งฤาษีเสน่ห์ พลายปราถนา(15)
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน(17)
พระยานาคราช(0)
หลวงพ่อมัก(0)
หลวงพ่อสมาน จนทโชโต(9)
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ(4)
หลวงพ่อหาญ ยโสธโร(4)
อาจารย์สุพจน์ ฤชา(11)
หลวงพ่อดำ วัดพระพุทธบาทรัตนคีรี จ.ขอนแก่น(14)
อ.เม้ง ขุนแผน(1)
หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข จ.พะเยา(5)
ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต(1)
พระอาจารย์แว่น ธมมรกขิโตวัดป่าประชาสามัคคีธรรม จ.(4)
พระอาจารย์ฤาษีคงธรรม ดั่งศิลา(2)
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี(6)
หลวงพ่อสมคิด วัดบึงต้าต้า จ.ระยอง(3)
หลวงปู่เณร คัมภีโร(20)
ครูบาเดช กิตติญาโณ(8)
ครูบาเจ้าใต้อ๋อง สุธมโม(1)
ครูบาเทพมุนี(5)
หลวงปู่แผ้ว ปวโร(1)
หลวงพ่อวัชระ(0)
ครูบาเป็ง อาศรมสุขาวดี จ.กำแพงเพชร KB.KAM PEANG(5)
หลวงปู่อิน เขมเทโว LUANG PU IN วัดหนองเม็ก จ.สุริ(24)
ฤาษีเทวะนาคี(3)
พระอาจารย์สุรภทร สิริมังคโล(2)
หลวงปู่สมจันทร์ จนทโชโต(4)
หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต(4)
หลวงปู่พัน ธมมกาโม(5)
พระอาจารย์อุดม(1)
หลวงปู่บุญ(4)
หลวงปู่บุญ ปุญญุปปกาโร(7)
หลวงปู่สมร ดวงธรรมพระไตรรัตน์(3)
หลวงปู่ทิม(6)
อ. อัครเดช(5)
พระครอินแปลง ตปสิโล(8)
ครูบาแอ๋น(5)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(4)
หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม(5)
หลวงปู่แขก(9)
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต(6)
พระมหาพงษ์เพชร(3)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(4)
พ่อท่านชนะ ญาณวโร(4)
หลวงพ่อปกรณ์ กนตวีโรวัดถำ้ผาแด่น(8)
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ LUANG PU HONG วัดสุสานทุ่งม(58)
หลวงปู่ทองหยิบ ปชโชโต วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง(5)
กุมารทองรวยชาตินี้(2)
พระบูชา(1)
หลวงปู่อั๊ป LUANG PHO AP WAT THONG SAI วัดท้องไท(33)
หลวงปู่ทิน ฐานทินโน วัดหนองตางุ จ.อุทัยธานีLPU.TEE(7)
หลวงปู่ปริง สิริจนโท วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี(2)
หลวงปู่ดี จนทูปโม วัดโคกหินช้าง นครราชสีมา(6)
หลวงพ่อฟื้น เขมจาโร วัดไทรย์ จ.อ่างทอง(7)
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน อ่างทอง(4)
หลวงปุ่คำปั่น ปัตถา วัดป่าโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด(2)
อาจารย์ธนากร (2)
หลวงปู่เปรี่ยม อติกทโท วัดคลองทรายเหนือ สระแก้ว(2)
หลวงปุ่สุข สุชีโว วัดหนองหินมงคลธรรม สระแก้ว(6)
หลวงพ่อวิชัย ปภัสสโร วัดศรีอุทุมพร สระแก้ว(2)
อาจารย์ทวี มหาลาภ(0)
หลวงพ่อปั้น กตปณโญ(15)
ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร KB.NOE LED(5)
หลวงพ่อสมบูรณ์ ชุตินธโร(3)
หลวงพ่อสามชัย สิริปัญโญ(4)
ครูบาสุบิน สุเมธโส(4)
หลวงปุ่มี สุภาจาโรLPO.MEE วัดป่่าเทพนิมิต จ.ชัยภูม(4)
หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโธ(0)
พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ สำนักเขาสามล้าน จ,ชุมพร(0)
หลวงตาเณร สุสารโบราณ จ.ศรีสะเกษLTA.NEAN(6)
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร PAJ. AUM NARDสำนักปฏิบัติธ(16)
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ AJ.SAN KHONG WET(20)
อาจารย์เวส ฤษเวทย์ AJ.WES LESAWET(12)
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว(16)
พระอาจารย์เตชรังสี Praarejan Tacharangseeวัดสันมะ(22)
อาจารย์ทองแท่ง AJ.THONG THEANสำนัพเทวพราหมณ์(9)
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ(42)
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท(10)
หลวงพ่อสมชาย LPO.SAMCHAO วัดด่านเกวียน(8)
หลวงปู่คำบุ LPO.KUMPU วัดกุดชมภู(1)
หลวงพ่อบุญตา LPO.BOONTA วัดโคกเจริญ(6)
หลวงพ่อโกย LUANG PHO KOI สำนักป่าแดง(15)
หลวงปู่นอง LUANG PU NONG วัดวังสีทอง(42)
หลวงพ่อเขิน ถาวโร LUANG PHO KAEN วัดคลองบุหรี่ (36)
พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก PAJ.THEM(13)
แสดงรายชื่อทั้งหมด()


ประเภทสินค้า
 • เหรียญ
 • พระบูชา
 • เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
 • กุมาร KHUMTHONG
 • ตะกรุด TRAKROOD
 • มีดหมอ KNIFE
 • น้ำมัน OIL CHARM
 • รายการจอง BOOKS
 • ปลัดขิค
 • สีผึ้ง SEE PHENG
 • พระผง
 • ผ้ายันต์ PAYON
 • ขุนแผน KUNPAN
 • ล็อกเก็ต LOCKET
 • พระกริ่ง
 • เบี้อแก้
 • พระสมเด็จ
 • พระปิดตา
 • สายเสน่ห์ MERCY CHARM
 • เครื่องราง
 • หล่อรูปเหมือน
 • พ่อปู่ฤาษี REUSI
 • เครื่องรางอาถรรพ์
 • วัวธนู COW
 • ประเภทพราย PHRY
 • ประเภทเหรียญและพระผง
 • แหวน
 • หนุมาร HANUMAN
 • สายเทพ THEP ANGELS
 • พระพิฆเนศ PHRA PHIKHANES
 • เจ้าพ่อยี่กอฮง
 • ไฉซิ่งเอี้ย
 • พระราหู Rahoo
 • ท้าวเวสสุวรรณ Thao Wessuwan
 • ชูชก chuchoch
 • ชูชก chuchoch
 • พรเศรษฐีนวโกฏิ Pra Setteenavakot
 • นางกวัก Nang Kwak
 • สิงห์
 • ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์มงคลทิพย์ หลักสี่ แหล่งรวม เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง ตระกรุด พระเครื่อง และอื่น ๆ จากเกจิอาจารย์ดัง ทั่วประเทศ รับประกันแท้ 100% เร็ว ๆ นี้
  พระอาจารย์
  หลวงปู่แขก
  ****
  ******
  เมตตามหาเสน่ห์
  ประเภท =>>
  รายการพระเครื่อง
  ขุนแผน ธรรมดา
  รหัส : P5400335

  มีเสน่ห์กับผู้คน
  ประเภท:ขุนแผน KUNPAN
  หลวงปู่แขก
  ราคา 170.00บาท
  น้ำมันพราย
  รหัส : P5400334

  เมตตามหาเสน่ห์
  ประเภท:น้ำมัน OIL CHARM
  หลวงปู่แขก
  ราคา 250.00บาท
  ขุนแผนองค์ครู
  รหัส : P5400333

  ฝังชิ้นอาถรรพณ์
  ประเภท:ขุนแผน KUNPAN
  หลวงปู่แขก
  ราคา 200.00บาท
  แมงมุมดักทรัพย์
  รหัส : P5400332

  ดังทรัพย์ ให้โชค
  ประเภท:เครื่องราง
  หลวงปู่แขก
  ราคา 120.00บาท
  แมวกวักทรัพย์
  รหัส : P5400331

  เรียกทรัพย์ ให้โชค
  ประเภท:เครื่องราง
  หลวงปู่แขก
  ราคา 119.00บาท
  ม้าเสพนางเนื้องผงว่าน
  รหัส : P5400330

  เรื่องรางมหาเสน่ห์
  ประเภท:เครื่องราง
  หลวงปู่แขก
  ราคา 119.00บาท
  ขุนแผน รุ่น ปะฉะดะ
  รหัส : P5400329

  เสน่ห์สุดๆ
  ประเภท:เหรียญ
  หลวงปู่แขก
  ราคา 1,200.00บาท
  หุ่นพยนต์
  รหัส : P5400328

  ดูแลบ้านให้โชค
  ประเภท:เครื่องราง
  หลวงปู่แขก
  ราคา 109.00บาท
  หุ่นพยนต์
  รหัส : P5400327

  เฝ้าดูแลบ้านเรื่อน
  ประเภท:เครื่องราง
  หลวงปู่แขก
  ราคา 999.00บาท
  ทั้งหมด 9 รายการ

  ข่าวกิจกรรม

  พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของพระอธิการบุญเลี้ยง

  [+] คลิกที่นี่...ไปหน้ากิจกรรมรวม

  แนะนำอาจารย์


  ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร KB.NOE LED
  วัดท่านาค เชียงใหม่


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดสาย
  5,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดสลายกรรมรุ่น 2
  1,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผน อาจารย์หนึ่ง AJ.HNUNG
  2,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดจักวาลรวมเป็นหนึ่ง ครูบาคำเป็ง
  299.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  กุมารทองเจ้าพี่กองทอง หลวงพ่อสนิท LPO.SANEED
  799.00 บาท


  ศูนย์มงคลทิพย์ Mongkonthip.com
  Copyright © 2011 by ศูนย์มงคลทิพย์ หลักสี่
  ตู้ ปณ. 158 ปณศ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร. 081-7026902 Email:primnityom@hotmail.com
  Web design & Web Programming by ISARES email:: isares@bba-thailand.com
  จำนวนผู้เข้าชม :
  Website counter
  .
  ศูนย์มงคลทิพย์หลักสี่ มงคลทิพย์ แหล่งรวมพระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน กุมารทอง พระออนไลน์ พระเก่า พระใหม่ พระแท้ วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังดีๆหลากหลายคณาจารย์ เครื่องรางใหม่ เครื่องรางรัก เครื่องรางมหาเสน่ห์ คู่ครอง เมตตามหานิยม (เช่น อิ่นคู่(อิ้น),ขุนแผน,กุมารทอง,ตะกรุด,ผ้ายันต์..ฯลฯ)วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาราศี โชคลาภ ค้าขาย เจริญรุ่งเรือง มีให้เลือกชมเช่าบูชาหลากหลายได้ที่นี่กุมารทอง เครื่องราง ของลัง มหาเส ร้านบวรพระเครื่อง พระเก่า พระใหม่ วัตถุมงคล เครื่องรางของขลั ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต(1) พระอาจารย์แว่น ธมมรกขิโต(4) พระอาจารย์ฤาษีคงธรรม ดั่งศิลา(2) หลวงพ่อเพี้ยน(6) หลวงพ่อสมคิด(4) หลวงปู่เณร คัมภีโร(8) ครูบาเดช กิตติญาโณ(4) ครูบาเจ้าใต้อ๋อง สุธมโม(1) ครูบาเทพมุนี(5) หลวงปู่แผ้ว ปวโร(1) หลวงพ่อวัชระ(4) ครูบาเป็ง (4) หลวงปู่อิน เขมเทโว(22) ฤาษีเทวะนาคี(4) พระอาจารย์สุรภทร สิริมังคโล(5) พระอธิการเมธนันท์ สุเมโธ (พระอาจารย์เบิ้ม)(4) หลวงปู่สมจันทร์ จนทโชโต(5) หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต(4) หลวงปู่พัน ธมมกาโม(5) พระอาจารย์อุดม(1) หลวงปู่บุญ(4) หลวงปู่บุญ ปุญญุปปกาโร(7) หลวงปู่สมร ดวงธรรมพระไตรรัตน์(3) หลวงปู่ทิม(6) อ. อัครเดช(5) พระครอินแปลง ตปสิโล(8) ครูบาแอ๋น(5) พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(4) หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม(4) หลวงปู่แขก(9) พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต(6) พระมหาพงษ์เพชร(3) หลวงปู่ทอง จันทโชโต(4) พ่อท่านชนะ ญาณวโร(4) หลวงพ่อปกรณ์ กนตวีโร(9) หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(18) หลวงปู่ทองหยิบ ปชโชโต(5) อ.ขวัญชัย(4) กุมารทองรวยชาตินี้(2) พระบูชา(4) หลวงปู่อั๊ป(21) หลวงปู่ทิน ฐานทินโน(6) หลวงปู่ปริง สิริจนโท(2) หลวงปู่ดี จนทูปโม(6) หลวงพ่อฟื้น เขมจาโร(7) หลวงพ่อทรง(4) หลวงปุ่คำปั่น ปัตถา (3) อาจารย์ธนากร (2) หลวงปู่เปรี่ยม อติกทโท(3) หลวงปุ่สุข สุชีโว(6) หลวงพ่อวิชัย ปภัสสโร(5) อาจารย์ทวี มหาลาภ(4) หลวงพ่อปั้น กตปณโญ(17) ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร(5) หลวงพ่อสมบูรณ์ ชุตินธโร(3) หลวงพ่อสามชัย สิริปัญโญ(4) ครูบาสุบิน สุเมธโส(13) หลวงปุ่มี สุภาจาโร(4) หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโธ(4) พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ(3) หลวงตาเณร(6) พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร(10) อาจารย์สรรค์ คงเวทย์(4) อาจารย์เวส ฤษเวทย์(14) พระอาจารย์เทพพงศาวดาร(6) หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส(4) พระอาจารย์เตชรังสี(10) อาจารย์ทองแท่ง(10) ครูบาธรรมมุนี(2) หลวงพ่อสมชาย เกสโร(6) หลวงพ่อสมชาย(9) หลวงปู่คำบุ(12) หลวงพ่อบุญตา(6) หลวงพ่อโกย(13) หลวงปู่นอง(37) หลวงพ่อเขิน ถาวโร(24) พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก(12) แสดงรายชื่อทั้งหมด(77) ประเภทสินค้า เหรียญ พระบูชา เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมาร ตะกรุด มีดหมอ น้ำมัน รายการจอง ปลัดขิค สีผึ้ง พระผง ผ้ายันต์ ขุนแผน ล็อกเกต พระกริ่ง เบี้อแก้ พระสมเด็จ พระปิดตา สายเสน่ห์ เครื่องราง หล่อรูปเหมือน พ่อปูฤาษี ชิ้นอาถรรพ์ ง